Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Iamzzu escriba una noticia?

Tam quan trong cua nguoi bao ve ap tai tien va hang hoa

14/02/2023 04:28 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Trong tinh hinh an ninh trat tu phuc tap hien nay, viec tu van chuyen tien va hang hoa tiem an rat nhieu nguy co

Trong tinh hinh an ninh trat tu phuc tap hien nay, viec tu van chuyen tien va hang hoa tiem an rat nhieu nguy co. Neu co su co xay den, ban se khong chi mat het tai san ma con phai doi mat voi nhung rui ro ve van de an toan ban than. Vi vay, viec su dung dich vu ap tai tien, hang hoa tu cac don vi cung cap dich vu bao ve chuyen nghiep la rat can thiet de giam thieu rui ro, dam bao an toan cho tai san cua ban.

TAM QUAN TRONG CUA DICH VU AP TAI TIEN, HANG HOA

Ngay cang co nhieu khach hang tin dung va su dung dich vu nay trong nhung nam gan day, vi day la mot giai phap toi uu de van chuyen tien va nhung tai san co gia tri cao. Doi tuong chinh cua dich vu nay la cac ngan hang, cong ty, doanh nghiep lon hoac cac nha dau tu tu nhan.

La cong ty bao ve o Quang Ngai va Da Nang, Quang Nam, voi tham nien 20 nam, Thang Loi Da Nang xin chia se voi ban doc nhung kien thuc tong quan ve dich vu ap tai tien va hang hoa.

Khi khach hang su dung dich vu nay, nhung chuyen vien an ninh day dan kinh nghiem se dong hanh cung khach hang trong suot qua trinh bao ve, dam bao cong tac van chuyen tien, hang hoa den noi an toan theo chi dan cua khach hang. Truoc moi chuyen di nhan vien bao ve duoc trang bi day du nhung trang thiet bi, cong cu ho tro can thiet de viec ap tai dat hieu qua cao nhat.

Bai viet lien quan:

https://iamngucuong.wixsite.com/website/post/su-can-thiet-cua-nhan-vien-bao-ve-chuyen-nghiep-cho-su-kien

https://iamngucuong.wixsite.com/website/post/7-yeu-to-anh-huong-den-chat-luong-camera-an-ninh 

Co 2 loai hinh ap tai tien va hang hoa thong dung hien nay:

1. Chuyen vien an ninh va nguoi dai dien ben khach hang cung thuc hien nhiem vu ap tai tien va hang hoa

2. Chuyen vien an ninh thuc hien doc lap nhiem vu ap tai tien va hang hoa cua khach hang.

De su dung dich vu bao ve ap tai tien va hang hoa, khach hang phai thoa man nhung dieu kien sau:

- Khach hang phai dam bao tien va hang hoa duoc ap tai la hop phap va khong co tranh chap.

- Ben phia khach hang phai hop tac voi chi huy, nhan vien doi ap tai trong qua trinh di chuyen theo yeu cau an ninh.

- Tai san duoc kiem tra, niem phong truoc khi van chuyen duoi su chung kien cua ben khach hang va ben nhan nhiem vu ap tai.

- Neu xay ra cac su co ngoai tam kiem soat cua chuyen vien an ninh thuc hien nhiem vu ap tai (vi du nhu tai nan giao thong, bao lu, thien tai, su khong hop tac tu phia khach hang, ...) hoac trong cac tinh huong bat kha khang thi doi ap tai duoc mien tru trach nhiem.

Voi kinh nghiem lau nam trong nganh dich vu bao ve chuyen nghiep, Bao ve Thang Loi Da Nang tu tin se cung cap den khach hang dich vu ap tai tien va hang hoa o Da Nang va cac tinh Mien Trung voi chat luong tot nhat.

Gia dich vu ap tai tien va hang tuy thuoc vao nhieu yeu to nhu khoi luong, gia tri don hang, lo trinh di chuyen, nguy co bi tan cong, thoi gian, dia diem, so luong phuong tien, so luong nguoi tham gia ap tai. Quy khach co the lien he hotline 0906 174 004 de biet chi tiet ve gia ca.

Https://iamngucuong.wixsite.com/website/post/tam-quan-trong-cua-nguoi-bao-ve-ap-tai-tien-va-hang-hoa #baovetaiquangngai #congtybaove #quangngai


Sobre esta noticia

Autor:
Iamzzu (81 noticias)
Visitas:
3580
Tipo:
Tutorial
Licencia:
Distribución gratuita
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.