Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×

Noticias de

baove

Su can thiet cua nhan vien bao ve chuyen nghiep tai sieu thi

Co suc chua hang tram, hang ngan san pham khac nhau va luong khach soi dong ra vao moi ngay, sieu thi la noi tiem tang hau het rui ro ma dien hinh la hien trang danh cap gay that thoat hang hoa cua sieu thi. Chinh do do, ben canh he thong camera an ... 13/03/2023

5 buoc xu ly an toan khi mac ket trong thang may

Vi tinh nhanh chong va tien dung nen hien gio ko chi cac co quan, van phong do vat cau thang may ma nha dan cung lap cau thang may de tien loi luc chuyen dong giua cac tang. Tuy nhien, doi khi cung so huu su co xay toi khien cho khach hang bi mac ... 02/03/2023

Quy trinh xu ly chay no cua nhan vien bao ve

Ky nang PCCC la mot trong cac ky nang quan trong ma nhan vien kiem soat an ninh can nam. O bao ve Da Nang, moi vien chuc kiem soat an ninh sau khi duoc tap huan ve PCCC deu voi du tri thuc va nghiep vu can yeu de xu ly khi voi chay no. Bai viet hom ... 27/02/2023

Tam quan trong cua nguoi bao ve ap tai tien va hang hoa

Trong tinh hinh an ninh trat tu phuc tap hien nay, viec tu van chuyen tien va hang hoa tiem an rat nhieu nguy co. Neu co su co xay den, ban se khong chi mat het tai san ma con phai doi mat voi nhung rui ro ve van de an toan ban than. Vi vay, viec su ... 14/02/2023

Su can thiet cua nhan vien bao ve chuyen nghiep cho su kien

Dip tet den xuan ve cung la mua cua le hoi cuoi nam, rat nhieu su kien duoc to chuc trong thoi gian nay. Chinh vi the can co mot luc luong nhan vien bao ve giup dam bao an ninh cho su kien va giai quyet cac van de co the xay ra de chuong trinh dien ... 10/02/2023

Nhung yeu to anh huong den chat luong camera giam sat

Viec tieu dung camera Quan sat ngay nay mang lai day du ich loi cho cac ban. Doanh nghiep co the giam sat duoc hoat dong nhan vien, ho gia dinh so huu the giam sat duoc su an toan cua con tre va nguoi gia. Dac biet, tinh nang duoc pho thong quy ... 08/02/2023

Camera nao can lap dat de giam sat cho ngoi nha cua ban

So huu su pho quat cua camera Nhin vao hien tai, hau nhu cac ho gia dinh va cong ty deu lap camera de ho tro trong viec giam sat an ninh. Ben canh do khong phai nguoi nao cung hieu ro ve cach van hanh va cac thiet bi can yeu de lap dat 1 he thong ... 06/02/2023

�Co can thiet su dung dich vu bao ve nha may khong?

Nha may va xi nghiep la nhung noi voi khoi tai san lon voi tri gia ca chuc ty dong, bao gom co so vat chat, he thong may moc, trang vat dung va cac tai san khac. Khi doi ngu can bo vien chuc, nguoi lao dong nghi tet, cac chu don vi se lo lang ve van ... 02/02/2023

Cach chon don vi bao ve Quang Ngai uy tin va chat luong

Bua nay BVQN xin chia se mot so kinh nghiem chon cong ty kiem soat an ninh Quang Ngai phai chang uy tin de ban so huu the tien loi lua chon mot nha san xuat bao ve chat luong cho to chuc to chuc cua minh.Neu ban phai tim doanh nghiep bao ve tai ... 06/01/2023

Bao ve truong lam nhiem vu gi Tieu chuan thanh doi truong bao ve

De nhiem vu bao ve voi the hoan tat 1 phuong phap trot lot thi luon can mang mot nguoi dung dau va lanh dao. Nguoi nay can phai co cac to chat noi troi, duoc moi nguoi ton trong thi moi mang the lam cho doi truong va dan dat moi nguoi hoan tat nhiem ... 05/01/2023