Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Banthothantaiongdia escriba una noticia?

Vi sao Phat Di Lac cuoi

27/11/2022 10:45 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Vi sao Phat Di Lac cuoi

Thêm vào ấy là phổ biến con nít kháu khỉnh, nghịch ngợm vui tươi vây nói quanh nói quẩn Ngài về mặt cõi trần mà đề cập là đây là biểu tướng cho phúc lộc lắm con phổ thông cháu, hạnh phúc sung mãn. Nhìn về mặt tín ngưỡng, Ngài không bị hệ lụy của trần gian đau khổ, của “lục căn, lục trần” làm cho phiền não. https://banthothinhvuong.vn/hinh-anh-phat-di-lac-cuoi-y-nghia-nu-cuoi-cua-phat-di-lac/


Sobre esta noticia

Autor:
Banthothantaiongdia (47 noticias)
Visitas:
2631
Tipo:
Tutorial
Licencia:
Copyright autor
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.