Rojoynegro.infoMiembro desde: 15/09/11

Rojoynegro.info

http://www.rojoynegro.info/

0
Posición en el Ranking
0
Usuarios seguidores
Sus noticias
RSS
  • Visitas
    473.529
  • Publicadas
    6.958
  • Puntos
    0
Veces compartidas
171
¡Consigue las insignias!
Trimestrales
Recientes
Visitas a noticias
11/06/2014 0

image

La polico kiel instrumento, kiel organo de povo, estas unu el la ?efaj fostoj de la ?tato. En la t.n. demokratiaj landoj oni ofte parolas pri policaj ?tatoj ?kvalifiko kiun oni donas ordinare al la totalismaj re?imoj fa?ismaj, bol??evismaj, frankismaj ktp. Fakte, malgra? tio, ke ekzistas nekontestebla diferenco inter la totalismaj kaj demokratiaj re?imoj, la hodia?a moderna ?tato ?ie i?as ?iam pli kaj pli policeca, e? kiam la eksteraj formoj de le?eco, de la oficiala respekto al la civitanaj rajtoj konservi?as, kaj kiam restas certa ebleco sin defendi kontra? la policaj arbitra?oj. La problemo ne plu estas pri la formo sed pri la enhavo. La polica enhavo de la moderna ?tato manifesti?as per troa pliforti?o, stabili?o kaj perfekti?o de la polica aparato, kiu ?iam pli kaj pli akiras la kvalitojn de sendependa instrumento ?»?tato en la ?tato«.

Tre multe oni parolas kaj scias ?kaj beda?rinde nesufi?e? pri la policre?imo, pri la policaj arbitradoj kaj torturoj al kiuj estas submetataj la civitanoj en la landoj kun totalismaj re?imoj. Sed kiom malmulte oni scias, ?ar preska? neniam oni parolas pri la reala socipolitika rolo de la polico en la landoj de la okcidenta demokratio! Tiu fia nemezurebla rolo radiki?as ?uste en la fakto, ke la polico en tiuj landoj estas nepolitikema, superpartia, senpartia kaj... »sendependa«, stabila. La registaroj falas, la regantoj anstata?i?as, partioj de la plej dekstraj ?is la plej maldekstraj la?vice regas, sed la polico restas neanstata?ata kaj netu?ebla, kaj nenia speciala ?an?o ekestas. La novaj ministroj tiom restas kaptitoj de la administracio, kiun ili ?ajne komandas, kiom la malnovaj; tio speciale gravas por la ministerioj pri internaj aferoj (kaj pri la milito kompreneble, sed pri tio ni alifoje parolos). Tiun realecon oni ne povas koni bone, se ne prezenti?as okazo vidi de proksime la verajn rilatojn inter la plej superaj reprezentantoj de la registaro kaj la polica korpuso. Ni konas tiujn rilatojn ne nur teorie sed anka? praktike, ?ar ni havis okazon vidi la senpovecon de la ministroj pri internaj aferoj, kiuj ?e plej bona deziro forigi decidojn de la propraj policaj organoj, kapitulacis kaj konfesis, ke la fakta ordonpovo apartenas en tiu ?i sfero ne al ili, sed al la polico. Se tion scius la vasta publiko, multe da eventoj kaj faktoj de la ?enerala ?tata politiko de multaj landoj demokratiaj, ?i pli facile komprenus.

Ne mankas naivaj politikistoj, sincere kredantaj je la utileco kaj efikeco de la povdivido, kiuj altenlevas en idealo la stabilecon, ekzemple, de la ju?istaro, sed ili ne scias kaj ne povas scii kiom tiu ?i stabileco kaj atendata sendependeco de la ju?a povo pali?as en la okcidenta mondo anta? la stabileco kaj sendependa agado de la policara aparato en la totalismaj landoj, cirkonstanco kiu ofte ?in faras vera mastro de la situacio sen manifesti ekstere sian realan kontrolon super la registara a?toritato. La polica korpuso nevideble tiras la fadenojn, kaj la ministroj nur provizore montri?as okupantoj de la foteloj de superaj ?tataj oficistoj.

Tiu stato de la aferoj ne estas hazarda fenomeno, sed rezulto de evoluo. La ?tato diskreskas, disetendante sian a?toritaton ?iam pli vaste, kaj emas ?irka?preni ?iujn sferojn de la polica, ekonomia kaj kultura vivo. La ?tato la?origine kaj la?esence estas trudema, subprema institucio. ?iu organismo kreskas kaj disvolvi?as, kaj kun la evoluo ?i kuniras la perfekti?o. ?io perfekti?as. La truda aparato ?tata prezentita de la polico same perfekti?as. La speciali?o i?as distinga signo de la epoko. La polico anka? speciali?as. Iam ne ekzistis pasportoj; oni pli malfrue ilin kreis kaj ja ne en ?iuj landoj; komence pasportoj sen portretoj. Por persekutitoj estis relative facile forkuri for de polica kontrolo. Tio estis facila e? post kiam oni ?ie enkondukis pasportojn kun portretoj. La perfekti?o iris multe pli malproksimen, kaj hodia? la polica ofico i?as plena »scienco«. Tiel la perfekti?inta en ?iuj direktoj polica aparato fari?as necesa?o de la moderna ?tato, kaj per sia speciali?o tenas en siaj manoj anka? ?i tiujn, al kiuj ?i servas. Tipa estas tiurilate la ekzemplo de NAPOLEONO kaj FOUCHET; la unua profunde malamis la duan, kaj sciis, ke la sama malamo nutris anka? la alian, sed ne povis liberi?i de li, ?ar ?i-lasta lin tenis en sia reto el sekretoj kaj scia?oj.

Tiu polica konstituo kiel memstara institucio en la ?tato i?as tia dan?ero por la ?tatistoj mem, ke kiam ili deziros ekliberi?i de ?i, ili devos anta?e konstrui alian similan aparaton (pere de la armeo, ekzemple), per kiu ili trudi?os, kaj tio kondukos al la same terura erara cirklo!

La nura konkludo estas: la detruo de la a?toritato en ?iuj ties formoj postulas kiel unuan kondi?on de sukceso la forigon de la polico ?la plej fidela personigo de la ?tato.

Más antiguas de Rojoynegro.info

Valoración de la Huelga General en la Enseñanza Pública

Valoración de la Huelga General en la Enseñanza Pública

0 Para la CGT la Huelga es un éxito en todo el estado En el día de hoy, 22 de mayo, se está desarrollando una Huelga General de todas las etapas, desde Infantil hasta Universidad, que solo podemos calificar como de éxito del conjunto de la 23/05/2012

[Fotos]: Éxito de las concentraciones en apoyo a Jose Carlos Romero

[Fotos]: Éxito de las concentraciones en apoyo a Jose Carlos Romero

0 Hoy, 18 de febrero, se han realizado concentraciones en diversos lugares del Estado por la readmisión de Jose Carlos, despedido por Trascom tras informar a unos trabajadores que tenían que ser despedidos y ofrecerles asesoramiento legal 18/02/2014

Preso de tus palabras. Antología de cuentos y poesías

Preso de tus palabras. Antología de cuentos y poesías

0 Esta antología es la primera edición de Abajo los muros Ediciones, sello editorial de la Cruz Negra Anarquista de México. Contiene cuentos y poesías que fueron enviadas respondiendo a la convocatoria lanzada por la CNA 24/04/2012

Mas del 80% de los carteros de Barcelona han participado en las movilizaciones

Mas del 80% de los carteros de Barcelona han participado en las movilizaciones

0 Ayer en la ciudad de Barcelona a las 9 de la mañana los trabajadores de correos realizaron cortes de tráfico y concentraciones en diversos lugares de la ciudad 22/12/2012

La sección sindical de CGT del ayuntamiento de Los Barrios denuncia al consistorio por riesgos laborales.

La sección sindical de CGT del ayuntamiento de Los Barrios denuncia al consistorio por riesgos laborales.

0 En el día de hoy la sección sindical de CGT del Ayuntamiento de Los Barrios ha denunciado ante la inspección de trabajo la obligación que tienen los trabajadores de usar maquinarias obsoletas, en concreto la máquina que se utiliza 14/09/2013

Mostrando: 1-5 de 6.962