Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Trantuan123 escriba una noticia?

Muc dinh cua cau bi dong

08/10/2022 10:58 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Muc dinh cua cau bi dong trong tieng Anh

Mục đích dùng của câu bị động?

Câu tiêu cực trong tiếng Anh được tiêu dùng với mục đích nhấn mạnh vào hoạt động xảy ra và đối tượng chịu tác động của hoạt động ấy. Ngược lại, đối tượng thực hiện hành động lúc này chưa được xác định rõ hoặc không còn quan yếu và cho nên mang thể bị lược bỏ. Https://patadovietnam.edu.vn/blog/vocab-grammar/cau-bi-dong-trong-tieng-anh/


Sobre esta noticia

Autor:
Trantuan123 (13 noticias)
Visitas:
2686
Tipo:
Tutorial
Licencia:
Distribución gratuita
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.